'ముత్యం' తయారీ గురించి మీరు విన్నది తప్

వాడు స్వాతి ముత్యం అండీ అని కాస్త అమాయకంగా మంచిగా ఉండే వాడిని పిలుస్తూంటాం. అలాగే జ్యోతిష్యుడు దగ్గర కి వెళ్తే మన నక్షత్రాన్ని బట్టి ముత్యాన్ని వెండి ఉంగరంలో కలిపి పెట్టుకునే

ఇంకా చదవండి